Վարդանանք

Սփիւռքի տարածքին ապրող բոլոր հայերուն համար ամէն օր Վարդանանց պէտք է ըլլայ, եթէ հայապահպանումի պատերազմին մէջ մեր դիմագրաւած դժուարութիւններուն
յաղթելու յոյսը վառ կ’ուզենք պահել:
Իւրաքանչիւր օրուան ծագող արեւուն հետ «ճերմակ ջարդ»ի սուրն է որ կը
ճօճուի, քիչ մը եւս օտարացնելով բոլոր անոնք որոնք օրէ օր կը նուազեցնեն իրենց
դիմադրականութիւնը եւ կը նօսրացնեն իրենց հայկականութիւնը, համակերպելու համար
օտարութեան պայմաններուն:
Թշնամիին միջոցներն ու կարողութիւնները մեր ունեցած միջոցներուն ու
կարողութիւններուն բազմապատիկն են: Մեր շարքերուն մէջ «Վասակեան» ըմբռնումի
հաւատացողներուն թիւը տարուէ տարի կ’աճի: Այս բոլորին մէջ սակայն, մեր
ռազմավարութիւնը պէտք է մնայ վարդանանց շունչով սերմանուած, որպէսզի այս մաշումի
պատերազմը մենք հասցնենք Վահանեանց յաղթական եզրակափումին: Ահաւասիկ այս
ռազմավարութեան հիմնաքարերը:
1. ՉԶԻՋԻԼ
Նկարագրի տէր անձ մը պէտք է գիտնայ թէ ե՞րբ պէտք է հաստատ կենայ իր
կեցուածքին վրայ ու որոշէ ամէն գնով իր սկզբունքը եւ գաղափարը պաշտպանել: Ահա այդ
ըրաւ Վարդան Մամիկոնեան ու մերժեց զիջիլ Քրիստոնէութենէն ըսելով «այս հաւատքէն
մեզ ոչ ոք պիտի շեղէ»:
2. ՄԵՐԺԵԼ
Երբեմն մեզի պէս մտածող անձերուն թիւը քիչ կ’ըլլայ, իսկ հակառակորդներուն
պէս մտածողներունը՝ շատ: Բայց թիւով մեծ խումբը կրնայ նոյնքան զօրաւոր չըլլալ,
որովհետեւ նոյնքան համոզում կրնայ չունենալ եւ նոյնքան բուռն ձեւով կրնայ չհաւատալ
իր գաղափարին: Ահա այսպէս է որ թէեւ հայ քրիստոնեաները թիւով նուազ էին
պարսիկներէն, բայց իրենց հաւատքին մէջ աւելի զօրաւոր ըլլալով, մերժեցին ընդունիլ
Յազկերտի առաջարկը:
3. ՀԱՄԲԵՐԵԼ
Վարդանի եւ իր 1036 ընկերներու նահատակումով սկսած պատերազմը աւարտեցաւ
33 տարիներ ետք իր եղբօրորդի Վահան մամիկոնեանի յաղթանակով եւ 484 թուականի
Նուարսակի մէջ ստորագրուած դաշնագրով: Այս դաշնագրով պարսիկները կ’ընդունէին
Հայոց պայմանները.
ա. Հայաստանի ինքնավարութիւն
բ. Քրիստոնէական պաշտամունքի ազատութիւն
գ. Ատրուշաններու վերացում:
Ահա այսօր, վարդանանցէն 1,562 տարիներ ետք, մենք որքա՞ն հաւատարիմ ենք քաջ
Վարդանին եւ մենք ալ մեր կարգին
1. Հաստատ կը մնանք մեր Քրիստոնէական սկզբունքներուն վրայ
2. Հակառակ անոր որ մեր շուրջը շատ աւելի է թիւը անոնց որոնց հաւատամքը
խոտոր է մեր Հայ Քրիստոնեայ սկզբունքներուն ու աւանդութիւններուն, եւ
3. Մենք այս բոլորին կը դիմադրենք համբերութեամբ եւ Քաջ Վարդանին պէս
կ’ըսենք՝ Քանզի Հայր Մեր զՍուրբ Աւետարանն Գիտեմք եւ Մայր
զԱռաքելական Եկեղեցի Կաթուղիկէ:
Ամէն օր Վարդանանց է
Գիտէի՞ր թէ Աւարայրի ճակատամարտով սկսած Վարդանանց պատերազմը
33 տարիներ տեւեց եւ վերջացաւ Վարդանի եղբօրորդի Վահան Մամիկոնեանին
յաղթանակով եւ Նուարսակի դաշնագրի ստորագրումովը՝ 484 թուականին:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *